Ailen

From Wikipedia

Ailen esa bet a' land t' sur'round b' wata. T' biges ailen i' t' world es Griinland. Otha em ailen a':

طٮيث ارتٮيکال ٮي' ثتىوب.
یىو کآن هٮيٮيۋپ ۋٮيککاپآديا ب'اددآن ت'آت.