Shep

From Wikipedia

Ai shep es a' vehikel daa gouus a' wata. Ets a' form o' transport: a weih f' getten araun an t' carrieh kargo.

Sii tuu[edet | edit source]

طٮيث ارتٮيکال ٮي' ثتىوب.
یىو کآن هٮيٮيۋپ ۋٮيککاپآديا ب'اددآن ت'آت.